Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.

Иохан 3:16 АБ2013

Гэрлээд удаагүй залуу гэр бүлд эхнэрт нь гэнэтийн хүнд өвчин туссанаар дөнгөж бүрэлдсэн хүүхдээ тээх боломжгүй гэсэн мэдээг эмчээс дуулдаг ч өөрийн эрүүл мэндийг үл тоон хүүхдээ төрүүлэхээр шийдэж нөхрөө ятгаснаар тэдний амьдралын хүнд даваа эхэлнэ.

Христитгэлт монгол кино.

Бодит явдлаас сэдэвлэн бүтээсэн кино.