Бид удахгүй монгол хэлээр кинонуудыг оруулах болно оо. Бурхан таныг ивээг. 

Христитгэлт монгол кино.